ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 วัดที่สงเคราะห์ฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดาวน์โหลดเอกสาร
1
14 ก.ย. 2564
2 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
13 ก.ย. 2564
3 การส่งข้อมูลเพื่อเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
13 ก.ย. 2564
4 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) (ฉบับที่ 63)สำหรับการป้องกันนักท่องเที่ยวของโครงการ samui plus model และ phuket extention ออกนอกพื้นที่ เขตอำเภอเกาะส ดาวน์โหลดเอกสาร
2
06 ก.ย. 2564
5 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) (ฉบับที่ 64) ดาวน์โหลดเอกสาร
2
06 ก.ย. 2564
6 เผยแพร่วีดีทัศน์ผลสัมฤิทธิ์ของการดำเนินการการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
27 ส.ค. 2564
7 ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความสื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชน พ.ศ.2564 และโครงการสำรวจวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต ทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิช ดาวน์โหลดเอกสาร
2
27 ส.ค. 2564
8 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ (infographic) เกี่ยวกับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
2
27 ส.ค. 2564
9 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญยัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
24 ส.ค. 2564
10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการวงเวียนช่วยชีวิต ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
24 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27