ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ศพด.อบต.คลองน้อย เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
17 ก.พ. 2564
2 การยก เว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
08 ม.ค. 2564
3 ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
15
04 พ.ย. 2563
4 ประชาสัมพันธ์วันรับสมัครเลือกตั้ง และวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
12
04 พ.ย. 2563
5 แจ้งประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
08 ต.ค. 2563
6 ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
01 ต.ค. 2563
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
30 ก.ย. 2563
8 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563" ดาวน์โหลดเอกสาร
11
16 ก.ย. 2563
9 ประกาศ อบต.คลองน้อย เรื่องยกเลิกขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้กับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
12
28 ส.ค. 2563
10 ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563 หากผู้เสียภาษีได้รับหนังสือประเมินภาษีฯ(ภ.ด.ส.7)แล้ว สามารถติดต่อชำระภาษีได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ดาวน์โหลดเอกสาร
16
24 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19